Algemene voorwaarden

IPPS - Online vragenlijst voor hulpverleners

Voorwaarden Gebruikerslicentie IPPS


Artikel 1 – Definities

1.1 Interactie-Academie: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Interactie-Academie” de Interactie-Academie vzw.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Interactie-Academie een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van de licentie voor gebruik van het IPPS programma.

1.3 Diensten: De door Interactie-Academie te verlenen toegang tot het IPPS programma.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Interactie-Academie en Licentienemer op grond waarvan Interactie-Academie aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Systeem: De door Interactie-Academie beheerde IPPS programma.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Interactie-Academie aangaande de diensten (bepaald in artikel 1.3).

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Interactie-Academie is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.4 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Interactie-Academie tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Interactie-Academie zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Interactie-Academie en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de laatste stap van het registratieproces op de Website en/of Webshop van Interactie-Academie.be . De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 Interactie-Academie heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren. Eventueel gemaakt betalingen door een geweigerde potentiële Licentienemer zullen worden teruggeboekt.

 

Artikel 4 – Licentie

4.1 Interactie-Academie verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het hulpverleners gedeelte van de website www.ipps.be. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Interactie-Academie verleent tevens aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de IPPS functionaliteit.  Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen cliënt-gerelateerde activiteiten.

 

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van een 1 jaar. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, de termijn voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Interactie-Academie verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 Interactie-Academie en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Interactie-Academie haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten Interactie-Academie

6.1 Interactie-Academie spant zich in om het systeem continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat het systeem te allen tijde beschikbaar is.

6.2 Interactie-Academie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de het systeem. Interactie-Academie zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van het systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.3 Interactie-Academie kan de diensten van het systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de algemene voorwaarden. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules kan hij via de website van Interactie-Academie zichzelf toegang verschaffen tot deze diensten.

6.4 Interactie-Academie verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Interactie-Academie. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.5 Interactie-Academie spant zich in om de eigenaar van de software die gebruikt wordt voor de Diensten onder het gebruik van deze Overeenkomst valt back-ups te laten maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet. En kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet (optimaal) functioneren van deze software. Licentienemer zal dan ook geen aanspraken maken op vergoeding, terugbetaling indien er sprake is van het niet (optimaal) functioneren van deze software.

6.6 Interactie-Academie behoudt zich het recht toe om clientinformatie te verzamelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek conform het privacy beleid van ipps.be: https://ipps.be/privacy. Licentienemer informatie wordt verwerkt conform het privacy beleid van interactie-academie.be: https://interactie-academie.be/privacybeleid 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken.

7.2 Licentienemer dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Interactie-Academie door te geven.

7.3 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Interactie-Academie mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich te onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden.
(i) alle aanwijzingen van Interactie-Academie die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen;
(j) geen berichten te plaatsen die kwetsend, dreigend, haatdragend, grof, racistisch, obsceen of seksueel getint zijn, of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse wet (verheldering punt c);
(k) klachten over de Diensten kunnen rechtstreeks worden gericht aan secretariaat@iaac.eu.
(o) Licentiehouder staat toe dat door hem opgegeven informatie in de database wordt opgeslagen en conform de privacy overeenkomst worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.


Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Interactie-Academie opgegeven of met Interactie-Academie overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.


Artikel 9 – Betaling

9.1 Aan de Dienst is een jaarlicentie gekoppeld. Verlenging van de licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding kan uitsluitend middels automatische incasso. Indien Interactie-Academie besluit  geen gebruik te maken van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)dient betaling van de licentievergoeding te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3 Interactie-Academie heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Interactie-Academie bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Interactie-Academie heeft ten alle tijden het recht de licentie in te trekken als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank terug te boeken eerst in overleg te treden met Interactie-Academie.

Artikel 10 – Garantie, refunds

10.1 Interactie-Academie staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Interactie-Academie geleverde dienst die binnen de verantwoordelijkheids- en invloedssfeer van Interactie-Academie, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Interactie-Academie.

10.2 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Interactie-Academie opnemen via secretariaat@iaac.eu. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Interactie-Academie. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan de licentie tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de licentieperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de IPPS, komen toe aan Interactie-Academie.

11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten en producten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Interactie-Academie is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden.

12.2 De aansprakelijkheid van Interactie-Academie jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Licentienemer zal Interactie-Academie en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Interactie-Academie is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Interactie-Academie is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Interactie-Academie
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door Interactie-Academie onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Interactie-Academie afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Interactie-Academie tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien Interactie-Academie door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door Interactie-Academie gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Interactie-Academie verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Interactie-Academie te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Interactie-Academie verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Interactie-Academie verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Interactie-Academie is Interactie-Academie niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Interactie-Academie tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Interactie-Academie.

Artikel 15 – Wachtwoorden

15.1 Zonder toestemming van Interactie-Academie is het Licentienemer verboden de door Interactie-Academie verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

Artikel 16 – Privacy

16.1 Interactie-Academie respecteert de privacy van Licentienemer. Interactie-Academie zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Interactie-Academie is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

16.2 Interactie-Academie respecteert de privacy van mensen die worden bevraagd middels de IPPS. De privacy overeenkomst te vinden op IPPS.be toont de details hieromtrent.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

17.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

17.2 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interactie-Academie aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Interactie-Academie is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

17.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 18 – Ethisch handelen

18.1 Licentienemer verplicht zich bij reclame uitingen met betrekking tot de IPPS interventie zich te onthouden van het doen van claims die verder gaan dan hetgeen beweerd kan worden op basis van het bestaande onderzoek naar deze interventie.

18.2 Indien Licentienemer in tegenspraak handelt met de in dit artikel genoemde verplichting behoudt Interactie-Academie zich het recht voor de licentie van Licentienemer in te trekken, de toegang tot de website van het IPPS.be te ontzeggen, de Licentienemer te verwijderen van de website van Interactie-Academie. In een dergelijke situatie is teruggave van eerder gedane betalingen met betrekking tot de licentiekosten/toegang tot de Community niet mogelijk.